Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "problem" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

出包chu1 bao1 to contract out
古惑仔gu3 huo4 zai3 hooligan
棘楚ji2 chu3 thorny problem
民生问题 min2 sheng1 wen4 ti2 problems in common life
沉痼chen2 gu4 chronic illness
拳打脚踢quan2 da3 jiao3 ti1 to beat up
烫手山芋tang4 shou3 shan1 yu4 problem
一些严重的问题 yi1 xie1 yan2 zhong4 de5 wen4 ti2 a few serious problems
一大问题yi1 da4 wen4 ti2 a great problem
一波未平,一波又起yi1 bo1 wei4 ping2 yi1 bo1 you4 qi3 one thing after another
一直存在的老问题 yi1 zhi2 cun2 zai4 de5 lao3 wen4 ti2 age-old problem
不少问题 bu4 shao3 wen4 ti2 quite a few problems
中国邮递员问题zhong1 guo2 you2 di4 yuan2 wen4 ti2 Chinese postman problem

Found 208 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.