Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "minded" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

思想开通的 si1 xiang3 kai1 tong1 de5 large-minded
思想高尚的 si1 xiang3 gao1 shang4 de5 noble-minded
意志坚强的 yi4 zhi4 jian1 qiang2 de5 tough-minded
懦怯的 nuo4 qie4 de5 weak-headed
无偏见的 wu2 pian1 jian4 de5 unbiassed
无精神负担的 wu2 jing1 shen2 fu4 dan1 de5 freeminded
有心的 you3 xin1 de5 minded
有意的 you3 yi4 de5 minded
有社会主义觉悟的 you3 she4 hui4 zhu3 yi4 jiao4 wu4 de5 socialist-minded
气量大的 qi4 liang4 da4 de5 broad-minded
气量小的 qi4 liang4 xiao3 de5 narrow-minded
沉着的 chen2 de5 staid
热心航空的 re4 xin1 hang2 kong1 de5 air-minded

Found 153 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.