Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "cook" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

为烹食所种水果wei2 peng1 shi2 suo3 zhong3 shui3 guo3 cooker
在野外烧煮食物zai4 ye3 wai4 shao1 zhu3 shi2 wu4 cookout
小菜馆xiao3 cai4 guan3 cookshop
库克峰ku4 ke4 feng1 Mount Cook
库克敦ku4 ke4 dui4 Cooktown
库克斯通ku4 ke4 si1 tong1 Cookstone
烹调用具peng1 diao4 yong4 ju4 cookware
烹调用炉peng1 diao4 yong4 lu2 cookstove
生冷sheng1 leng3 uncooked or cold food
用压力锅烹饪yong4 ya1 li4 guo1 peng1 ren4 pressure-cook
粿guo3 cooked rice for making cake
船上厨司chuan2 shang4 chu2 si1 sea-cook
虚报者xu1 bao4 zhe3 cooker

Found 203 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.