Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

强制徵兵 qiang2 zhi4 zheng1 bing1 impressment
强征的人 qiang2 zheng1 de5 ren2 exacter
强徵队员 qiang2 zheng1 dui4 yuan2 forager
征募的士兵 zheng1 mu4 de5 shi4 bing1 conscription
征召入伍前的 zheng1 zhao4 ru4 wu3 qian2 de5 preinduction
征收通行税的关卡 zheng1 shou1 tong1 xing2 shui4 de5 guan1 ka3 tollgate
征服英国以前的 zheng1 fu2 ying1 guo2 yi3 qian2 de5 preconquest
徵信体系 zheng1 xin4 ti1 ji4 trust systen
徵候学 zheng1 hou4 xue2 symptomatology
徵兵者 zheng1 bing1 zhe3 enlister
徵募新兵 zheng1 mu4 xin1 bing1 recruitment
徵友网 zheng1 you3 wang3 BBS
徵召入伍 zheng1 zhao4 ru4 wu3 conscribe
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.