Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比但bi3 dan4
比列bi3 lie4
比利时政府 bi3 li4 shi2 zheng4 fu3 Belgian government
比到bi3 dao4
比剑bi3 jian4
比割bi3 ge1
比割人bi3 ge1 ren2
比加bi3 jia1
比加辖bi3 jia1 xia2
比去年同期减少 bi3 qu4 nian2 tong2 qi1 jian3 shao3 to fall compared to the same period last year by
比反 bi3 fan3
比号 bi3 hao4
比土力bi3 tu3 li4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.