Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

大象徵 da4 xiang4 zheng1 obstacle
失读症的 shi1 du2 zheng1 de5 word-blind
好争吵的 hao3 zheng1 chao3 de5 contentious
好争论的 hao3 zheng1 lun2 de5 eristic
字义的争执 zi4 yi4 de5 zheng1 zhi2 logomachy
容易征服的 rong2 yi4 zheng1 fu2 de5 vincible
富于竞争的 fu4 yu2 jing4 zheng1 de5 emulous
对某人特征的描述 dui4 mou3 ren2 te4 zheng1 de5 miao2 shu4 signalment
对症疗法的 dui4 zheng1 liao2 fa3 de5 allopathic
尿毒症的 ni4 du2 zheng1 de5 uremic
应征年龄的 ying1 zheng1 nian2 ling2 de5 draftage
引起过敏症的 yin3 qi3 guo4 min3 zheng1 de5 allergenic
引起风湿症的 yin3 qi3 feng1 shi1 zheng1 de5 rheumatic
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.