Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

体徵形成 ti1 zheng1 xing2 cheng2 somatogenesis
使失去性徵 shi3 shi1 qu4 xing4 zheng1 unsex
使有性特徵 shi3 you3 xing4 te4 zheng1 sexualize
使蒸发的 shi3 zheng1 fa1 de5 evaporative
全身僵硬症的 quan2 shen1 jiang1 ying4 zheng1 de5 cataleptic
公开徵求意见 gong1 kai1 zheng1 qiu2 yi4 jian4 to seek public opinions
具有征候的 ju4 you3 zheng1 hou4 de5 symptomatic
兼具两性特徵者 jian1 ju4 liang3 xing4 te4 zheng1 zhe3 intersex
出征舞的 chu1 zheng1 wu3 de5 pyrrhic
前驱症状的 qian2 qu1 zheng1 zhuang4 de5 prodromal
南北战争前的 nan2 bei3 zhan4 zheng1 qian2 de5 antebellum
南北战争后的 nan2 bei3 zhan4 zheng1 hou4 de5 postbellum
反徵兵 fan3 zheng1 bing1 antidraft
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.