Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

阿兹海默症 a1 ci2 hai3 mo4 zheng1
附征 fu4 zheng1
预征 yu4 zheng1
龙战虎争 long2 zhan4 hu3 zheng1
争取到zheng1 qu3 dao4
不争气的 bu4 zheng1 qi4 de5 sneaking
不可争辩的 bu4 ke3 zheng1 bian4 de5 irrefragable
临床特徵 lin2 chuang2 te4 zheng1 diagnostic trait
为风湿症所苦的 wei2 feng1 shi1 zheng1 suo3 ku3 de5 rheumaticky
争取阿尔及利亚民主运动 zheng1 qu3 a1 er3 ji2 li4 ya4 min2 zhu3 yun4 dong4 Mouvement pour la Democratie en Algerie
争吵的人 zheng1 chao3 de5 ren2 quarreller
争论不休的 zheng1 lun2 bu4 xiu1 de5 vexed
人相特徵拚合用照片 ren2 xiang1 te4 zheng1 pan4 he2 yong4 zhao4 pian4 identikit
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.