Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

语聋症 yu3 long2 zheng1
误征 wu4 zheng1
谏争如流 jian4 zheng1 ru2 liu2
象征性的支持 xiang4 zheng1 xing4 de5 zhi1 chi2 symbolic support
起了争执 qi3 le5 zheng1 zhi2 to start fighting
起征 qi3 zheng1
轻症 qing1 zheng1
追征 zhui1 zheng1
醺蒸xun1 zheng1
铮锵zheng1 qiang1
错征 cuo4 zheng1
长期战争 chang2 qi1 zhan4 zheng1 long-term war
阮武徵 ruan3 wu3 zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.