Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

睁一眼闭一眼zheng1 yi1 yan3 bi4 yi1 yan3 to turn a blind eye
睁只眼闭只眼zheng1 zhi1 yan3 bi4 zhi1 yan3 to turn a blind eye
睁大 zheng1 da4
睁目zheng1 mu4
睁眼瞎 zheng1 yan3 xia1 blind person
睁着 zheng1
睁着眼睛说瞎话zheng1 zhe5 yan3 jing5 shuo1 xia1 hua4 to look one straight in the eye and talk nonsense
睁睁 zheng1 zheng1
睁视 zheng1 shi4
硬挣 ying4 zheng1
竟争 jing4 zheng1
能征惯战 neng2 zheng1 guan4 zhan4
苛征 ke1 zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.