Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

特征向量te4 zheng1 xiang4 liang4 eigenvector (math.)
特征联合te4 zheng1 lian2 he2 characteristic binding
狂牛症 kuang2 niu2 zheng1
生命征象sheng1 ming4 zheng1 xiang4 vital signs
疯症 feng1 zheng1
症侯 zheng1 hou2
症像 zheng1 xiang4
痒症 yang3 zheng1
痫症 xian2 zheng1
盲症 mang2 zheng1
直奉战争 zhi2 feng4 zhan4 zheng1 Zhi and Feng Warlord Period
眼睁睁地 yan3 zheng1 zheng1 di5 with my own eyes
睁一眼 zheng1 yi1 yan3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.