Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

顽症wan2 zheng1 wan2 zheng4 stubborn illness
不争气bu4 zheng1 qi4 to be disappointing
征募zheng1 mu4 to conscript
应征ying4 zheng1 to apply (for a job)
zheng1 to evaporate
战争罪zhan4 zheng1 zui4 war crime
仪征yi2 zheng1 Yizheng county level city in Yangzhou 揚州扬州[Yang2 zhou1], Jiangsu
南征nan2 zheng1 punitive expedition to the south
象征性xiang4 zheng1 xing4 symbolic
东征dong1 zheng1 punitive expedition to the east
争先恐后zheng1 xian1 kong3 hou4 boldly
争分夺秒zheng1 fen1 duo2 miao3 making every second count
争名zheng1 ming2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.