Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "critical" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

在参院保持的关键多数席位 zai4 can1 yuan4 bao3 chi2 de5 guan1 jian4 duo1 shu4 xi2 wei4 the critical seat in the Senate
甘言蜜语gan1 yan2 mi4 yu3 hypocritical flattery (idiom)
鳄鱼眼泪e4 yu2 yan3 lei4 crocodile tears
一丝不苟的 yi1 si1 bu4 gou3 de5 punctilious
不严厉的 bu4 yan2 li4 de5 uncritical
不加批判的 bu4 jia1 pi1 pan4 de5 uncritical
临界点前的 lin2 jie4 dian3 qian2 de5 precritical
为区别的 wei2 qu1 bie2 de5 diacritical
伤势严重 shang1 shi4 yan2 zhong4 critical condition
伪善的 wei3 shan4 de5 goody
伪善者的 wei3 shan4 zhe3 de5 hypocritical
危象前的 wei1 xiang4 qian2 de5 precritical
可区别的 ke3 qu1 bie2 de5 diacritic

Found 142 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.