Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "primary" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

主要zhu3 yao4 zhu3 yao1 main
yuan2 first
zhu3 God
yuan2 former
国小guo2 xiao3 elementary school (Taiwan)
最初zui4 chu1 first
小学xiao3 xue2 primary school
算术suan4 shu4 arithmetic
干线gan4 xian4 trunk line
初次chu1 ci4 primary
原生yuan2 sheng1 primary
主要原因zhu3 yao4 yuan2 yin1 main reason
小学生xiao3 xue2 sheng1 schoolchild

Found 63 Results.

 1 2 3 4 5 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.