Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "economy" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

国民经济guo2 min2 jing1 ji4 national economy
节约jie2 yue1 frugal
大跃进da4 yue4 jin4 great leap forward
社会主义经济she4 hui4 zhu3 yi4 jing1 ji4 socialist economy
商品经济shang1 pin3 jing1 ji4 commodity economy
外向wai4 xiang4 outward-looking
政治经济学zheng4 zhi4 jing1 ji4 xue2 political economy
中国经济zhong1 guo2 jing1 ji4 Chinese economic
多种经营duo1 zhong3 jing1 ying2 diversified economy
内向nei4 xiang4 bashfulness
过热guo4 re4 to overheat (e.g. an economy)
国际经济guo2 ji4 ji4 ji4 international economy
自然经济zi4 ran2 jing1 ji4 natural economy (exchange of goods by bartering not involving money)

Found 124 Results.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.