Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "database" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

资料库zi1 liao4 ku4 database
ku4 database
数据库 shu4 ku4 database
汇出hui4 chu1 (computing) to export (data)
数据库系统 shu4 ku4 ji4 tong3 database system
数据库软件shu4 ju4 ku4 ruan3 jian4 database software
内存数据库 nei4 cun2 shu4 ku4 storage database
数据库管理系统 shu4 ku4 guan3 li3 ji4 tong3 database management system
信息库 xin4 xi1 ku4 information database
元数据库 yuan2 shu4 ku4 metadatabase
中央知识库 zhong1 yang1 zhi1 shi2 ku4 central knowledge database
信息资源库 xin4 xi1 zi1 yuan2 ku4 information resource database
内存数据库市场 nei4 cun2 shu4 ku4 shi4 chang3 storage database market

Found 23 Results.

 1 2 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.