Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "conference" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

会议hui4 yi4 meeting
召开zhao4 kai1 to convoke
谈判tan2 pan4 talks
全会quan2 hui4 plenary session at a conference
开幕kai1 mu4 to begin
政协zheng4 xie2 abbr. of 中國人民政治協商會議中国人民政治协商会议[Zhong1 guo2 Ren2 min2 Zheng4 zhi4 Xie2 shang1 Hui4 yi4]
主办zhu3 ban4 to organize
会晤hui4 wu4 to meet
招待会zhao1 dai4 hui4 reception
宣读xuan1 du2 to announce
记者会ji4 zhe3 hui4 press conference
座谈会zuo4 tan2 hui4 symposium
记者招待会ji4 zhe3 zhao1 dai4 hui4 press conference

Found 160 Results.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.