Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Securities" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

证券zheng4 quan4 certificate
证券市场zheng4 quan4 shi4 chang3 financial market
券商quan4 shang1 share broker
有价证券you3 jia4 zheng4 quan4 securities
证券商zheng4 quan4 shang1 brokering
证券公司zheng4 quan4 gong1 si1 share company
证监会zheng4 jian1 hui4 abbr. for 中國證券監督管理委員會中国证券监督管理委员会[Zhong guo2 Zheng4 quan4 Jian1 du1 Guan3 li3 Wei3 yuan2 hui4]
证券交易 zheng4 quan4 jiao1 yi4 financial securities exchange
安全与交换委员会an1 quan2 yu3 jiao1 huan4 wei3 an1 quan2 yu3 jiao1 huan4 wei3 yuan2 hui4 Securities and Exchange Communication
证监 zheng4 jian1 Securities Regulatory Commission
中国证监会zhong1 guo2 zheng4 jian1 hui4 zhong1 guo2 zheng4 jian4 hui4 abbr. for 中國證券監督管理委員會中国证券监督管理委员会
国泰君guo2 tai4 jun1 Guotai Junan Securities
美国证券交易委员会mei3 guo2 zheng4 quan4 jiao1 yi4 wei3 yuan2 hui4 US Securities and Exchange Commission (SEC)

Found 56 Results.

 1 2 3 4 5 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.