Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "正" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

正在zheng4 zai4 currently
正确zheng4 que4 correct
正常zheng4 chang2 normal
真正zhen1 zheng4 true
正的 zheng4 de5 Plus
zheng4 main
正式zheng4 shi4 formal
正是zheng4 shi4 if
反正fan3 zheng4 anyway
正义zheng4 yi4 justice
正好zheng4 hao3 to happen to
正当zheng4 dang1 zheng4 dang4 fair
修正主义xiu1 zheng4 zhu3 yi4 revisionism
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.