Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

在天愿做比翼鸟,在地愿做连理枝zai4tian1yuan4zuo4bi3yi4niao3zai4di4yuan4zuo4lian2li3zhi1wishing for conjugal bliss
天涯比邻tian1ya2bi3lin2close in spirit although far away
奇丑无比qi2chou3wu2bi3extremely ugly
奉辛比克党feng4xin1bi3ke4dang3Funcinpec (royalist Cambodian political party)
契沙比克湾qi4sha1bi3ke4wan1Chesapeake Bay
威廉・莎士比亚wei1lian2sha1shi4bi3ya4William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
对比测评以后dui4bi3ce4ping2yi3hou4after the contrast test
对比温度dui4bi3wen1du4temperature contrast
对比联想dui4bi3lian2xiang3word association
对比色dui4bi3se4color contrast
寿比南山shou4bi3nan2shan1We wish you a Happy Birthday and many more of them.
射击比赛she4ji1bi3sai4shooting match
少儿抚养比shao3er5fu3yang3bi3children dependency ratio
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.