Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

马路如虎口ma3lu4ru2hu3kou3
高手如云gao1shou3ru2yun2
高手如林gao1shou3ru2lin2
鳃如朝露sai1ru2chao2lu4
鼓舌如簧gu3she2ru2huang2
鼓起如簧之舌gu3qi3ru2huang2zhi1she2
齐整如一qi2zheng3ru2yi1
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83   
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.