Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

视如敝履shi4ru2bi4lv3
视如敝徙shi4ru2bi4xi3
视如草芥shi4ru2cao3gai4
触目如故chu4mu4ru2gu4
言笑自如yan2xiao4zi4ru2
言行如一yan2xing2ru2yi1
诚如所言cheng2ru2suo3yan2
诚然如此cheng2ran2ru2ci3
谈吐如流tan2tu3ru2liu2
谈笑自如tan2xiao4zi4ru2
谈辞如云tan2ci2ru2yun2
谋如涌泉mou2ru2yong3quan2
貌美如花mao4mei3ru2hua1
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.