Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

牛马不如niu2ma3bu4ru2
理当如此li3dang1ru2ci3
甘心如荠gan1xin1ru2ji4
生动如昔sheng1dong4ru2xi2
用兵如神yong4bing1ru2shen2
用钱如水yong4qian2ru2shui3
疾如旋踵ji2ru2xuan2zhong3
疾如雷电ji2ru2lei2dian4
白头如新bai2tou2ru2xin1
白首如新bai2shou3ru2xin1
百动不如一静bai3dong4bu4ru2yi1jing4
百闻不如bai3wen2bu4ru2
的确如此di2que4ru2ci3
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.