Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

数十年如一日shu4shi2nian2ru2yi1ri4
断事如神duan4shi4ru2shen2
断案如神duan4an4ru2shen2
方斯蔑如fang1si1mie4ru2
无不如意wu2bu4ru2yi4
无不如此wu2bu4ru2ci3
无可如何wu2ke3ru2he2
无如之何wu2ru2zhi1he2
无如奈何wu2ru2nai4he2
日月如流ri4yue4ru2liu2
时光似箭日月如梭shi2guang1shi4jian4ri4yue4ru2suo1
明澈如镜ming2che4ru2jing4
易如拾芥yi4ru2shi2gai4
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.