Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

快如闪电kuai4ru2shan3dian4
思如涌泉si1ru2yong3quan2
急如风火ji2ru2feng1huo3
急急如律令ji2ji2ru2lv4ling4
性如烈火xing4ru2lie4huo3
恍如梦境huang3ru2meng4jing4
恍如梦裏吃饭羹huang3ru2meng4li3chi1fan4geng1
恩典如山en1dian3ru2shan1
恩德如山en1de2ru2shan1
恩情如山高en1qing2ru2shan1gao1
恩重如山高en1zhong4ru2shan1gao1
情场如战场qing2chang3ru2zhan4chang3
惘然如失wang3ran2ru2shi1
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.