Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

冰冷如石bing1leng3ru2shi2
决断如流jue2duan4ru2liu2
几十年如一日ji3shi2nian2ru2yi1ri4
几年如一日ji3nian2ru2yi1ri4
列举如右lie4ju3ru2you4
削铁如泥xiao1tie3ru2ni2
力大如牛li4ta4ru2niu2
动如参商dong4ru2can1shang1
十年如一日shi2nian2ru2yi1ri4
千闻不如一见qian1wen2bu4ru2yi1jian4
历历如绘li4li4ru2hui4
历来如此li4lai2ru2ci3
口如悬河kou3ru2xuan2he2
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.