Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

人心不同如其面ren2xin1bu4tong2ru2qi2mian4
人心如面ren2xin1ru2mian4
人死后情况如何ren2si3hou4qing2kuang4ru2he2
人死如烛火熄灭ren2si3ru2zhu2huo3xi1mie4
人生如萍ren2sheng1ru2ping2
仅仅如此jin3jin3ru2ci3
今不如昔jin1bu4ru2xi1
从来如此cong2lai2ru2ci3
他就一如既往拯救他们脱离种种窘迫ta1jiu4yi1ru2ji4wang3zheng3jiu4ta1mentuo1li2zhong3zhong3jiong3po4
仗莫如信zhang4mo4ru2xin4
付之阙如fu4zhi1que1ru2
众如水火zhong4ru2shui3huo3
似玉如花shi4yu4ru2hua1
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.