Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不仅仅如此bu4jin3jin3ru2ci3
不但如此bu4dan4ru2ci3
不管如何bu4guan3ru2he2
不绝如线bu4jue2ru2xian4
不过如此而已bu4guo4ru2ci3er2yi3
与其存放不如善用yu3qi2cun2fang4bu4ru2shan4yong4
举步如飞ju3bu4ru2fei1
九书不如无书jiu3shu1bu4ru2wu2shu1
五内如焚wu3nei4ru2fen2
亦应如此yi4ying1ru2ci3
亲如骨肉qin1ru2gu3rou4
人如其名ren2ru2qi2ming2
人如其面ren2ru2qi2mian4
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.