Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

顺心如意shun4xin1ru2yi4
一代不如一代yi1dai4bu4ru2yi1dai4
一动不如yi1dong4bu4ru2
一动不如一静yi1dong4bu4ru2yi1jing4
一寒如此yi1han2ru2ci3
一文如命yi1wen2ru2ming4
一日不见如隔三秋yi1ri4bu4jian4ru2ge2san1qiu1
一日如千年千年如一日yi1ri4ru2qian1nian2qian1nian2ru2yi1ri4
一清如水yi1qing1ru2shui3
一蟹不如一蟹yi1xie4bu4ru2yi1xie4
一面如旧yi1mian4ru2jiu4
下笔如有神xia4bi3ru2you3shen2
下笔如神xia4bi3ru2shen2
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.