Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

一切如旧yi1qie4ru2jiu4everything as before
一日不见,如隔三秋yi1ri4bu4jian4ru2ge2san1qiu1one day apart seems like three years (idiom)
一钱如命yi1qian2ru2ming4stingy
不如人意bu4ru2ren2yi4undesirable
亲如一家qin1ru2yi1jia1family-like close relationship (idiom)
可心如意ke3xin1ru4yi4see 稱心如意称心如意[chen4 xin1 ru2 yi4]
如人饮水,冷暖自知ru2ren2yin3shui3leng3nuan3zi4zhi1self-awareness comes from within
如坐针毡ru2zuo4zhen1zhan1lit. as if sitting on pins and needles
如堕五里雾中ru2duo4wu3li3wu4zhong1muddled
如花似玉ru2hua1si4yu4(of a woman) exquisite
完好如初wan2hao3ru2chu1intact
巧舌如簧qiao3she2ru2huang2fig. to have a glib tongue
心如止水xin1ru2zhi3shui3to be at peace with oneself
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.