Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

守口如瓶的shou3kou3ru2ping2de5tight-mouthed
形如房子的船xing2ru2fang2zi3de5chuan2houseboat
挥金如土的人hui1jin1ru2tu3de5ren2spender
构造如城的gou4zao4ru2cheng2de5castellated
柔软如羽毛的rou2ruan3ru2yu3mao2de5feathery
栩栩如生的xu3xu3ru2sheng1de5lifelike
烂醉如泥的lan4zui4ru2ni2de5pickled
诸如此类的zhu1ru2ci3lei4de5suchlike
骨瘦如柴的人gu3shou4ru2chai2de5ren2scrag
事到如今shi4dao4ru2jin1as matters stand
原来如此yuan2lai2ru2ci3
堆积如山dui1ji1ru2shan1a large number of sth
如数家珍ru2shu3jia1zhen1fig. to be very familiar with a matter
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.