Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

齿如含贝chi3ru2han2bei4
齿如齐贝chi3ru2qi2bei4
如果-则-否则ru2guo3ze2fou3ze2if-then-else
譬如说pi4ru2shu2
伸缩自如的shen1su4zi4ru2de5retractile
依然如此的yi1ran2ru2ci3de5unaltered
冰冷如石的bing1leng3ru2shi2de5stone-cold
原文如此yuan2wen2ru2ci3sic
发白如银的fa1bai2ru2yin2de5silverhaired
可操纵自如的ke3cao1zong4zi4ru2de5manipulable
圆小晶亮如珠的yuan2xiao3jing1liang4ru2zhu1de5beady
如丝的ru2si1de5filamentous
如冬天的寒冷ru2dong1tian1de5han2leng3wintriness
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.