Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

遂心如意sui4xin1ru2yi4totally satisfying
铁证如山tie3zheng4ru2shan1irrefutable evidence
长嫂如母zhang3sao3ru2mu3
长痛不如短痛chang2tong4bu4ru2duan3tong4better to just get the pain over with, rather than prolong the agony
防意如城fang2yi4ru2cheng2
静如处女jing4ru2chu4nu3
音声如钟yin1sheng1ru2zhong1
首如飞蓬shou3ru2fei1peng2
马路如虎ma3lu4ru2hu3
骨瘦如材gu2shou4ru2cai2
骨瘦如豺gu3shou4ru2chai2
鼓起如簧gu3qi3ru2huang2
鼾声如雷han1sheng1ru2lei2thunderous snoring
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.