Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

肆言如狂si4yan2ru2kuang2
自叹弗如zi4tan4fu2ru2
艳如桃李yan4ru2tao2li3fig. radiant beauty
莫不如mo4bu4ru2
葛如德ge2ru2de2
蕴如yun4ru2
蟾光如有意chan2guang1ru2you3yi4oh moonlight, if you wish for us to be together
行化如神xing2hua4ru2shen2
行步如飞xing2bu4ru2fei1
行疾如飞xing2ji2ru2fei1
视丹如绿shi4dan1ru2lu4
视人如伤shi4ren2ru2shang1
视人如子shi4ren2ru2zi3
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.