Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

疾之如仇ji2zhi1ru2chou2
瘦骨如柴shou4gu2ru2chai2
白如bai2ru2
皎如日星jiao3ru2ri4xing1
相敬如宾xiang4jing4ru2bin1mutual respect between husband and wife
相相如生xiang1xiang1ru2sheng1
禽兽不如qin2shou4bu4ru2worse than a beast
突如tu1ru2
笔翰如流bi3han4ru2liu2
终如zhong1ru2
美如mei3ru2
翕如xi4ru2
耳闻不如目见er3wen2bu4ru2mu4jian4seeing sth for oneself is better than hearing about it from others
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.