Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

惜墨如金xi1mo4ru2jin1
惜时如命xi1shi2ru2ming4
或如huo4ru2
授人以鱼不如授人以渔shou4ren2yi3yu2bu4ru2shou4ren2yi3yu2knowledge is the best charity
整旧如新zheng3jiu4ru2xin1
断决如流duan4jue2ru2liu2
易如翻掌yi4ru2fan1zhang3
春山如笑chun1shan1ru2xiao4
有目如盲you3mu4ru2mang2
有眼如盲you3yan3ru2mang2
杳如yao3ru2
柔如刚吐rou2ru2gang1tu3
死如秋叶之静美si3ru2qiu1ye4zhi1jing4mei3death like autumn leaves
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.