Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

巴比伦尼亚ba1bi3lun2ni2ya4Babylonia
巴比妥中毒ba1bi3tuo3zhong1du2barbitalism
巴比妥酸盐ba1bi3tuo3suan1yan2barbiturate
巴比涅ba1bi3nie4Babinet
底比斯之王di1bi3si1zhi1wang2Amphitryon
庚巴比妥geng1ba1bi3tuo3medomin
废水比例排放fei4shui3bi3li4pai2fang4proportioning
异戊巴比妥yi4wu4ba1bi3tuo3amobarbital
微型比重瓶wei1xing2bi3zhong4ping2micropycnometer
微量比色法wei1liang4bi3se4fa3microcolorimetry
微量比重瓶wei1liang4bi3zhong4ping2micropicnometer
戈尔德比奇ge3er3de2bi3qi2Gold Beach
成比例地cheng2bi3li4di5proportionally
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.