Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

心如坚石xin1ru2jian1shi2
心如寒灰xin1ru2han2hui1
心如悬旌xin1ru2xuan2jing1
心焉如割xin1yan1ru2ge1
忧公如家you1gong1ru2jia1
忧火如焚you1huo3ru2fen2
思如泉涌si1ru2quan2yong3
思贤如渴si1xian2ru2ke3
性如xing4ru2
恍如隔世huang3ru2ge2shi4as if it were a lifetime ago
恩重如山en1zhong4ru2shan1
恭敬不如gong1jing4bu4ru2
情深如海qing2shen1ru2hai3
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.