Home
  
  
  
  Dictionary
  
  
  
  Annotator
  
  
  
  IME
  
  
  
  About

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不可比性bu4ke3bi3xing4incommensurability
不成比例bu4cheng2bi3li4disproportionate
乳比重测定法ru3bi3zhong4ce4ding4fa3galactometry
乳比重计ru3bi3zhong4ji4galactometer
乳液比重测定法ru3ye4bi3zhong4ce4ding4fa3galactometry
乳液比重计ru3ye4bi3zhong4ji4galactometer
二乙硫巴比土酸er4yi3liu2ba1bi3tu3suan1thiobarbital
二羟基苯甲酸安替比林er4qiang3ji1ben3jia3suan1an1ti4bi3lin2resalgin
代托纳比奇dai4tuo1na4bi3qi2Daytona Beach
代替比赛dai4ti4bi3sai4sub
以比特为单位yi3bi3te4wei2dan1wei4bitwise
仲丁巴比妥钠zhong4ding1ba1bi3tuo3na4neravan
使成比例shi3cheng2bi3li4proportionate
Found 1930 Results. [First Page]    [Prev]    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    [Next]    [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.