Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

五如京兆wu3ru2jing1zhao4
人如ren2ru2
人生如朝ren2sheng1ru2chao2
人算不如ren2suan4bu4ru2
人算不如天算ren2suan4bu4ru2tian1suan4God's plans supercede our own
从令如流cong1ling4ru2liu2
从善如登从恶如崩cong1shan4ru2deng1cong1e4ru2beng1
令出如山ling4chu1ru2shan1
似水如鱼shi4shui3ru2yu2
似漆如胶shi4qi1ru2jiao1
似醉如痴shi4zui4ru2chi1
但如dan4ru2
但如今dan4ru2jin1but up to the present
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.