Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

号令如山hao4ling4ru2shan1strict discipline
君子之交淡如水jun1zi3zhi1jiao1dan4ru2shui3a gentleman's friendship, insipid as water (idiom, from Zhuangzi 莊子庄子[Zhuang1 zi3])
和好如初he2hao3ru2chu1to bury the hatchet
唯如此wei2ru2ci3it is only in this manner
嗜酒如命shi4jiu3ru2ming4fond of the bottle
坚如磐石jian1ru2pan2shi2absolutely secure
大日如来da4ri4ru2lai2Vairocana, Buddha of supreme enlightenment
大智如愚da4zhi4ru2yu2the wise may appear stupid (idiom)
大雨如注da4yu3ru2zhu4pouring with rain
如兽的ru2shou4de5beastly
如堕烟雾ru2duo4yan1wu4as if degenerating into smoke (idiom)
如果不出现非常情况ru2guo3bu4chu1xian4fei1chang2qing2kuang4unless exceptional circumstances arise
如果最新这波势头继续下去ru2guo3zui4xin1zhe4bo1shi4tou2ji4xu4xia4qu4if the latest trends continue
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.