Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

运用自如yun4yong4zi4ru2to use freely
一如所料yi1ru2suo3liao4as expected
一日不如一日yi1ri4bu4ru2yi1ri4worsening by the day
一见如故yi1jian4ru2gu4familiarity at first sight
事实如此shi4shi2ru2ci3it's just like this
事已如此shi4yi3ru2ci3things are already in this state
亲如手足qin1ru2shou3zu2deep friendship
人生如朝露ren2sheng1ru2zhao1lu4human life as the morning dew (idiom)
人生如梦ren2sheng1ru2meng4life is but a dream (idiom)
依然如故yi1ran2ru2gu4absolutely no improvement
保您万事如意bao3nin2wan4shi4ru2yi4wishing you everything that is desired
健步如飞jian4bu4ru2fei1running as fast as flying
危如朝露wei1ru2zhao1lu4precarious as the morning dew (idiom)
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.