Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

内比nei4bi3Nebbi
几比ji1bi3Guinea-Bissau
哥伦比亚特区ge1lun2bi3ya4te4qu1District of Columbia, USA
埃比ai1bi3Ebby
塞比sai4bi3Serby
希比xi1bi3Shippey
托比tuo1bi3Toby
拉斯比la1si1bi3Lasby
比伯bi3bo2Bieber
比克尔bi3ke4er3Bikle
比勒陀利亚bi3le4tuo2li4ya4Pretoria (capital of South Africa)
比去年bi3qu4nian2compared to last year
比基尼bi3ji1ni2bikini (loanword)
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.