Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

到如今的dao4ru2jin1into today's
如下几方面ru2xia4ji3fang1mian4in the following several aspects
如下的ru2xia4the following
如今的ru2jin1current
如何与你的狗一起冥想ru2he2yu3ni3de5gou3yi1qi3ming2xiang3How to Meditate with your Dog
如愿以偿地ru2yuan4yi3chang2di4to ones wish
如玩具反斗城ru2wan2ju4fan3dou3cheng2Toys R Us
如雨后春笋般地出现ru2yu3hou4chun1sun3ban1di5chu1xian4to appear like plants after a heavy rain
宝胜如来bao3sheng4ru2lai2Tathagata
并不尽如bing4bu4jin3ru2really not to be anything like
情重如山qing2zhong4ru2shan1feeling as heavy as a mountain
未能如愿wei4neng2ru2yuan4not to happen as wished
正因如此zheng4yin1ru2ci3the reasons are as follows
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.