Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

远亲不如近邻yuan3qin1bu4ru2jin4lin2distant relatives are not as good as close neighbors
伸缩自如地shen1su4zi4ru2di5elastically
如刺一样痛ru2ci4yi1yang4tong4twinge
如前所说ru2qian2suo3shuo1accordingly
如大钟等发出之声音ru2da4zhong1deng3fa1chu1zhi1sheng1yin1bong
如封建地ru2feng1jian4di5feudally
如意地ru2yi4di5flexibly
如扇形地ru2shan1xing2di5fanwise
如果定义了ru2guo3ding4yi4liao3ifdef
如果未定义ru2guo3wei4ding4yi4ifndef
如水液体ru2shui3ye4ti1serosity
如火地ru2huo3di5fierily
如节日地ru2jie2ri4di5festally
Found 1073 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.