Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

不自然的 (比较级)bu4zi4ran2de5bi3jiao4ji2campier
伊比利半岛yi1bi3li4ban4dao3
停留得比..久ting2liu2de2bi3jiu3outsit
卖得比...多mai4de2bi3duo1outsell
吃得比...多chi1de2bi3duo1outeat
和...相比he2xiang1bi3visavis
壁报比赛bi4bao4bi3sai4
好比是hao3bi3shi4
小心的 (比较级)xiao3xin1de5bi3jiao4ji2cannier
巴比妥[镇静剂]ba1bi3tuo3zhen4jing4ji4barbital
平静的时候 (比较级)ping2jing4de5shi2hou4bi3jiao4ji2calmer
拔河比赛ba2he2bi3sai4
比...先死bi3xian1si3predecease
Found 1930 Results. [First Page] [Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [Next] [Last Page]
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.